pekar

Cyklistická dvojčasovka „O cyklokráľa Drotárie“

Pozývame všetkých registrovaných aj amatérskych cyklistov

v sobotu 20. mája 2017 na 16. ročník verejných cyklistických pretekov

„O CYKLOKRÁĽA DROTÁRIE“,

ktoré pozostávajú z dvoch časoviek do vrchu:

Turzovka zastávka – Semeteš (3,620 km) a Veľké Rovné, Ivor – Semeteš (2,920 km).

Preteky sú určené pre všetkých, bez ohľadu na vek.

 

Organizátor:

Cyklistický klub Turzovka, SCK – regionálne stredisko Turzovka, internetový server www.drotaria.sk, Mgr. Vladimír Pekár – COBRA a Pohostinstvo „U Cipára“ na Semeteši.

Kontakt: Mgr. Vladimír Pekár – 0905 576 506, e-mail: vladimirpekar@centrum.sk

Termín: sobota 20. mája 2017

Trať: Turzovka zastávka – Semeteš (3,620 km) a Veľké Rovné, Ivor – Semeteš (2,920 km)

Prezentácia: Turzovka zastávka, parkovisko pod Živčákovou: 12.00-13.00 hod..

Pretekári, ktorí sa chcú prihlásiť vopred – najneskôr do 19.5.2017 na email: vladimirpekar@centrum.sk. (v prihláške uveďte: meno a priezvisko, rok narodenia – pre zaradenie do kategórie, klub – za ktorý budete súťažiť, platba pri prezentácii).

Prvých 25 prihlásených dostane špeciálny drotársky darček.

Miesto štartu: Štart individuálnej časovky z Turzovky, zastávky: 13:20 hod., štart druhej časovky z Veľkého Rovného, Ivor: 14:20 hod.. Štartuje  sa v poradí podľa prezentácie.
(štartovný interval medzi pretekármi bude určený podľa počtu prihlásených, predbežne 1 min).

 

Štartovné: 4,00 €, žiaci a dorast 2,00 €.

(certifikát; občerstvenie – klobása a nápoj; drobný suvenír; organizačné zabezpečenie preteku).
Dĺžka, prevýšenie trate: 3,620 km/195m + 2,920 km/189 m

Povrch trate: asfalt

Kategórie:

žiaci do 15 rokov (chlapci, dievčatá),

dorast – 16-18 rokov (dorastenci, dorastenky)

ženy  = do 39 rokov

muži  = 19-39 rokov

veterá (-i),(-nky)  = 40-49 rokov

starší veterán(-i),(-nky)  = 50-59 rokov

super veterán(-i),(-nky)  = nad 60 rokov

Kategórie budú vytvorené, len ak sa do nej prihlásia minimálne traja pretekári!

Pretekári do 18 rokov môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu!

Ceny: prví traja v každej kategórií – vecné ceny, o lepšom umiestnení rozhoduje nižší súčet časov z oboch časoviek.

Odmenení budú prví traja pretekári v každej vytvorenej kategórii – vecná cena – drotársky výrobok. Ďalej bude vyhodnotené aj:
– najmladší, najstarší, najvzdialenejší účastník, najpočetnejší kolektív, rodina a ďalšie …

 

Titul „Cyklokráľ“ a „Cyklokráľovna“ Drotárie získa pretekár resp. pretekárka za najrýchlejší dosiahnutý čas bez ohľadu na kategóriu – prepožičaná koruna kráľa, resp. kráľovnej na jeden rok – prémia 34,00 € muži, 17,00 € ženy.

Víťazom troch ročníkov zostáva koruna kráľa resp. kráľovnej natrvalo.

Hlavná cena za prekonanie časového rekordu (bez ohľadu na kategóriu), ktorý drží časom 15:14,00 min – Jozef Bebčák z Turzovky, r. 2014) je 66,00 €.

 

Bonus: v prípade záujmu pretekárov je možný cyklistický superšprint: Semeteš-Solíkovci = dĺžka: 441 m, prevýšenie 63 m, povrch hrubozrnný asfalt, štart o 15:30 hod.

(10 pretekárov z najlepším celkovým časom bez ohľadu na kategóriu).

 

Vyhodnotenie pretekov: o 16.00 hod. na Semeteši, Pohostinstvo „U Cipára“.

Upozornenie pre parkovanie áut: parkovanie odporúčame využiť v priestore prezentácie – Turzovka zastávka, parkovisko pod Živčákovou, nakoľko v priestore cieľa je parkovanie kapacitne obmedzené.

Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny, oblečenia do priestoru cieľa.

 

Bližšie informácie: http://www.ckturzovka.sk

 

Podmienky účasti:

– podpísaný súhlas pretekára, resp. zákonného zástupcu s účasťou na vlastné riziko za plnej premávky

– prilba na hlave počas celého preteku,

– štart na vlastné nebezpečenstvo,

– usporiadateľ nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté ani nimi spôsobené,

– všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania,

– ak účastník opustí trať z hocakých príčin, musí sa vrátiť na trať v tom istom bode ako ju opustil.

 

Podmienky a povinnosti účastníkov:

 1. Za štart pretekára mladšieho ako 18 rokov zodpovedá jeho zákonný zástupca, resp. zástupcu klubu (oddielu).
  V tomto prípade vyžadujeme pri prezentácii písomný súhlas zákonného zástupcu.
 2. Všetci prihlásení štartujú na vlastné nebezpečenstvo, vrátane pripravenosti na pretek.
 3. Usporiadateľ nie je zodpovedný za škody na zdraví a majetku vzniknuté účastníkom a ich sprievodu a nimi spôsobené v súvislosti s pretekom.
 4. Pretekár musí byť vybavený cyklistickou prilbou, ktorú musí mať nasadenú na hlave počas celého preteku.
 5. Štartové čísla sú majetkom usporiadateľa, nesmú sa poškodzovať a upravovať.
 6. Pretek sa koná za plnej cestnej prevádzky.
 7. Účastník je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky, pokyny polície, rozhodcov a usporiadateľov.
 8. Odpadky vhadzovať len do pripravených plastových vriec a tak neznečisťovať okolie. Počas preteku obaly s použitých gélov a tyčiniek zobrať so sebou, v prípade zistenia zahodenia na trati – diskvalifikácia.
 9. Klasifikovaní budú iba pretekári, ktorí prejdú celú trať.
 10. Protesty je možné podať ihneď po príjazde do cieľa, v kancelárií preteku Pohostinstvo „U Cipára“ na Semeteši – pri vklade 10 EUR, ktorý v prípade neoprávnenosti protestu prepadá v prospech usporiadateľa.
 11. Pokiaľ by sa pretek nemohol uskutočniť z dôvodu živelnej pohromy, epidémie alebo výnimočného stavu, štartovné sa účastníkovi vracia.
 12. Účastník ako aj zákonný zástupca svojím podpisom na prihláške berú na vedomie zodpovednosť pretekára /účastníka pretekov/ za škodu spôsobenú na majetku alebo na zdraví voči tretím osobám a škode na zdraví a majetku spôsobenú sebe!
 13. Preteká sa podľa pravidiel cyklistiky a týchto propozícii.
 14. Preteká sa za každého počasia.
 15. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zlúčiť alebo zrušiť kategóriu, pokiaľ v príslušnej kategórii nebudú klasifikovaní aspoň traja štartujúci.
 16. Usporiadateľ zabezpečí prevoz batožiny do priestoru cieľa.

A nezabudnite, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa.

autor: Mgr. Vladimír Pekár